Załącznik nr1

Regulamin  działalności na czas epidemii w nowym reżimie sanitarnym dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”  w Radomiu

I.        Pracownicy Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

1.      Pracownicy Ośrodka zobowiązani są  przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVIT-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis.

2.     Pracownicy i wszystkie osoby wchodzące do budynku Resursy Obywatelskiej  zobowiązane są do stosowania płynu odkażającego ręce znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku.

3.     Wszystkie osoby wchodzące do budynku będą poddane kontrolnemu pomiarowi temperatury , termometrem bezdotykowym.

4.      Pracownicy a także odwiedzający będą poinformowani  o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej  i po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwaniu pogotowia ratunkowego

5.     Organizacja stanowisk pracy będzie uwzględniała wymagany dystans przestrzenny między stanowiskami pracy  – minimum 1,5 m.

6.     W miarę możliwości organizowany będzie podział realizowanych przez Ośrodek  zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

7.     Utrzymana będzie w możliwie jak najszerszym stopniu działalność statutowa w sieci.

8.     Dopuszcza się organizację  pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.

9.     Pracownicy Działu Administracji i mający kontakt z odwiedzającymi mają dostęp     do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

10. Zapewnione będzie częste  wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

11. Pracownicy zobowiązani są ,  aby ich stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. W każdym pokoju znajduje się płyn do dezynfekcji. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp., regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi styka się wiele osób, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia.

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

13. W komunikacji wewnętrznej zalecane jest korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, oraz ograniczanie kontaktów do minimum

14. Spotkania służbowe odbywające się na terenie Ośrodka powinny być organizowane po wcześniejszym umówieniu i wskazaniu konkretnej godziny. Osoby uczestniczące w spotkaniach zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości i używania środków ochrony osobistej.

15. Odwiedzający będą  podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia   u któregoś ze zwiedzających zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i będą  kasowane po upływie 2 tygodni.

16. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, taki pracownik będzie niezwłocznie odsunięty od  pracy, zostanie zaopatrzony w maskę ochronną, rękawiczki, będzie  odizolowany od innych pracowników oraz nastąpi powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

17. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddawany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

18.  Obowiązuje procedura zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydawanych przez inspektorat sanitarny,

19. Przy wejściu głównym znajduje się wykaz numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych , z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

20. Upubliczniona  zostanie  na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacja o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń  Ośrodka Kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.

II  KLUB DOBREGO FILMU

1.     Widzowie uczestniczący w seansie  mają obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa).

2.     Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni przez  przed wejściem do Sali projekcyjnej.

3.     Na sali projekcyjnej dostępna będzie  nie więcej niż połowa liczby miejsc  – rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

4.     Przy kasie może przebywać jedna osoba, pozostałe osoby utrzymują odległość 2 metrów, w razie braku przestrzeni, czekają na zewnątrz.

5.      Dojście do kasy wyznaczają znaczniki , umieszczone na podłodze.

6.     Szatnia pozostaje nieczynna do odwołania.

7.     Sala projekcyjna będzie wietrzona przed i między projekcjami.

8.      W widocznym miejscu (np. na stronach www) umieszczona będzie informacja o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów.

9.      Obsługa kina będzie wyposażona  w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, rękawiczki,  środki do dezynfekcji rąk, z zaleceniem mycia rąk lub dezynfekowania ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi;

10. Widzowie będą  podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i będą  kasowane po upływie 2 tygodni.

III. GALERIA

1.        Wszystkie osoby przychodzące  oglądać wystawy  zostaną poddane badaniu przy użyciu termometru   bezdotykowego.

2.       Wszystkie osoby wchodzące do Galerii zobowiązane są do stosowania płynu odkażającego ręce znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku.

3.       Zwiedzający zobowiązani są do stosowania osłon nosa i ust (maseczki).

4.      W trakcie zwiedzania należy zachować wymaganą odległość 2 m od innych osób  ( z wyjątkiem rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin osób wspólnie zamieszkujących).

5.      Maksymalna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w salach wystawienniczych wynosi wg obecnych  wytycznych ? 1 osoba na 4m2

6.      Sala wstawowa będzie wietrzona.

7.      W celu zachowania bezpieczeństwa pracownicy będą wyposażeni w maseczki/przyłbice i będą zachowywać 2 metrowy odstęp od zwiedzających.

8.      Zabrania się dotykania eksponatów, gablot oraz elementów odgradzających.

9.       Do odwołania nie będzie czynna szatnia.

10.  Odwiedzający będą  podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś ze zwiedzających zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane będą  w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i będą  kasowane   po upływie 2 tygodni.

IV. AEROBIK

1.     Instruktor aerobiku poinformuje uczestników zajęć  (mailem, na miejscu) o nowym regulaminie  bezpiecznego korzystania z Sali  oraz sprzętu do ćwiczeń.

2.     W zależności od powierzchni Sali  dopuszcza się ograniczoną liczbę ćwiczących

w pomieszczeniach  obecnie -1 osoba na 10 m2. (od 06.06.2020).

3.     Instruktor aerobiku udostępni  informacje dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń , bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania  z zajęć do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

4.     Ćwiczący zobowiązani są do utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy sobą  i instruktorką; co ułatwi  wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.

5.     Sala do ćwiczeń  będzie wietrzona bez użycia klimatyzacji lub zgodnie z zaleceniami NIZP-PZH  dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka  związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-Co-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą  dostępne  w obszarze wejścia do budynku  oraz przy wyjściu z toalet oraz  sali do ćwiczeń.

6.     Ćwiczący zobowiązani są korzystać  z własnych pomocy – typu maty.

7.     Pomoce używane przez różne osoby będą dezynfekowane.

8.     Dezynfekcje toalet będzie  przeprowadzana przed przybyciem grupy ćwiczącej ;  liczba osób przebywających jednocześnie w toaletach : 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

9.     Osoby które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez instruktorkę i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

10. Niezbędne jest złożenie przez uczestnika  obowiązkowego pisemnego oświadczenia , że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym,

11. Odwiedzający będą  podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś ze zwiedzających zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i będą  kasowane po upływie 2 tygodni.

V. ZAJĘCIA TEATRU POSZUKIWAŃ, TEATRU RESURSA, GRUP WOKALNYCH,  MŁODZIEŻOWYCH  ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

1.     Wszystkie osoby przychodzące  na zajęcia kół zainteresowań  zostaną poddane badaniu przy użyciu termometru   bezdotykowego. Osoby niepełnoletnie dostarczą zgodę rodziców lub opiekunów na w/ w badanie.

2.     Uczestnicy zajęć  będą  podawali swoje dane kontaktowe na wypadek  stwierdzenia u któregoś ze zwiedzających zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i będą  kasowane po upływie 2 tygodni.

3.     Niezbędne jest złożenie przez uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez jego opiekuna prawnego obowiązkowego pisemnego oświadczenia , że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

4.     Wszystkie uczestnicy zajęć  zobowiązani są do stosowania płynu odkażającego ręce znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku.

5.     Uczestnicy zajęć  zobowiązani są do utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy sobą  i instruktorem; co ułatwi  wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między osobami.

6.     Sala prób  będzie wietrzona bez użycia klimatyzacji, lub zgodnie z zaleceniami NIZP-PZH  dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka  związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-Co-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą  dostępne               w obszarze wejścia do budynku  oraz przy wyjściu z toalet oraz  sali prób.

7.     Zajęcia teatralne, wokalne, muzyczne, taneczne  odbywają się z zachowaniem zasady 10 m2 na 1 osobę z zachowaniem dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami.

8.     Zapewniona jest regularna dezynfekcja powierzchni używanych na próbach, włącznie z rekwizytami i dekoracjami, z którymi uczestnicy mieli kontakt.

9.     W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

10. Udostępnione są bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe.

11.  Udostępnione są oznaczone dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS na stronie https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2.

12. Osoby które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez instruktora i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

VII. ORGANIZACJA  WYDARZEŃ DLA WIĘKSZYCH GRUP LUDZI (DEBAT, SPOTKAŃ,  KONCERTÓW, WERNISAŻY, FINISAŻY, KONFERENCJI,  EVENTÓW PLENEROWYCH, PRZEGLĄDÓW, TARGÓW), Z WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ONLINE.

1. Organizator powoła koordynatora do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz kontaktu z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.

2. Regulaminy organizacji imprez będą uzupełnione o dodatkowe zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy.

2. Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia  przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą on line, że  według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

3. Uczestnicy zostaną  poinformowani z wyprzedzeniem o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

4. Zbierane będą dane osobowych i kontaktowe co zapewni łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. . Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.  Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

7. Organizator zobowiązany jest dopilnować , aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

8. Organizator zobowiązany jest dopilnować , aby odbiorcy nie przekraczali wyznaczonych linii oznakowani na podłodze.

9 .Organizator zapewnia:

– Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarno-higienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji ? także instrukcji dezynfekcji rąk.

-środki do mycia i dezynfekcji rąk dostępne w strefie wejścia do budynku i w toaletach,

– bezdotykowe podajniki do ręczników papierowych,

– oznaczone pojemniki  na zużyte środki ochrony osobistej,

-ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach – rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby kabin.

– bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz ? w miarę potrzeby i możliwości ? innych często dotykanych powierzchni.

10.  Liczebność uczestników  organizowanych wydarzeń będzie adekwatna do obowiązujących przepisów (w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. Obecnie jest to 4 m2 na 1 osobę.

11. Zasady organizacji widowni:

– udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa,

– widzowie zajmują nie więcej niż połowę miejsc na widowni ( rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca,

– pracownicy mający kontakt z widzami wyposażeni będą w maski/przyłbice, rękawiczki gumowe, środki do dezynfekcji rąk,

– widzowie  powinni zachować dystans 1,5 m  w połączeniu z obowiązkiem   noszenia maseczek,

– widzowie zaopatrują się w maseczki ma własny koszt.

– widzowie opuszczają salę z podziałem na sekcje z zachowaniem przewidzianego prawem dystansu.

– szatnie do odwołani a będą nieczynne

12. Publiczność będzie zajmować miejsca w odległości minimum 2 metrów od sceny(artystów) a w przypadku występów wokalnych minimum 6 metrów.

13. Wietrzenie i wentylowanie sal w trakcie i po każdym dniu imprezy może mieć miejsce  z wyłączeniem systemów pracujących w zamkniętym obiegu powietrza i nie wyposażonych w filtry HEPA.  Postępowanie z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi określają wytyczne NIZP-PHZ.

14.Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych:

– Uczestnicy imprezy mają obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami,

– organizator zapewnia zwiększony dostęp do toalet umywalek z dostępem do wody, mydła i środków dezynfekujących,

– organizator zapewnia częstsze czyszczenie uchwytów klamek, dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.

– organizator zapewnia oddzielenie i oznakowanie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi.

15. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 uczestnika lub  obsługi wydarzenia,   Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników inspektorom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz stosowanie  się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym..

Załączniki i? instrukcje:

– mycia rąk  –  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk – https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki – https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek – https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

– gospodarowanie odpadami – https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

–  wzór oświadczenie o stanie zdrowia wraz ze zgodą na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym

– wzór arkusza do zbierania danych kontaktowych.