Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym wizerunku przez Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom tel.: 48 362 42 63.
 2. W Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail iod.resursa@resursa.radom.pl.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666 t.j. ze zm.) Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikacji przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku w sposób opisany w pkt 3, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Wizerunek może rozpowszechniany również w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 5. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia,
 6. Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych.
 7. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika w tym wizerunek będą jednak przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu w celach komunikacji pomiędzy Domem Kultury Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu a uczestnikiem.
 8. Dane osobowe będą przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 1. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
 • Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia w określonych przypadkach, lub ograniczenia przetwarzania.
 • Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z tym, że za wszelkie kolejne kopie Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 • Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.
 1. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

                                                                            Administrator Danych

                                                                    Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu