A A A

„Relaks z Resursą i Manor House”

Regulamin konkursu fotograficznego


„Relaks z Resursą i Manor House”

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Relaks z Resursą i Manor House” (zwanym dalej Konkursem), organizowanego w związku z „Wieczorem Walentynkowo- Karnawałowym w Resursie” 11 lutego 2017 r.

 

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16, 26- 600 Radom, Miejska Instytucja Kultury, zwana dalej Organizatorem.

 

3. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

 

4. Sponsorem Konkursu - Fundatorem nagrody - jest Manor House Sp. z o.o. ul. Ks. Kościowa 24a, 97- 500 Radomsko, zwany dalej Fundatorem.

 

 

§2

Uczestnicy i warunki Konkursu

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne: pary (konkurs odbywa się m.in. w związku z Walentynkami czyli świętem zakochanych) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora i Fundatora oraz osoby zatrudnione przez nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora i Fundatora.

 

4. Zadanie Konkursowe polega na:

- przybyciu do Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, w dniu 11 lutego 2017 r. na „Wieczór Walentynkowo- Karnawałowy w Resursie” rozpoczynający się o godz. 18 i udziale w konkursie fotograficznym. Pary spełniające wymogi zapisane w punkcie 2 par.2  pozują do zdjęcia w miejscu wskazanym przez Organizatora, zdjęcie konkursowe wykonuje przedstawiciel Organizatora - zawodowy fotografik. O zakończeniu fotografowania w Resursie decyduje Organizator. Powstałe podczas Wieczoru zdjęcie zostanie umieszczone na facebooku Resursy Obywatelskiej https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/ .

Para (możliwa jest tylko jedna fotografia dla jednej pary), której zdjęcie od 13 lutego od godz. 10.00 do 20 lutego do godz. 10.00 otrzyma największą liczbę „polubień” od osób fizycznych, zostanie Zwycięzcą.

 

 

§ 3

Nagroda i sposób jej przekazania

 

1. Nagrodą w Konkursie jest  voucher upoważniający do trzydniowego pobytu z dwoma noclegami w pokoju LUX lub ofuro Lux  w Manor House w Chlewiskach o wartości 1858 zł brutto (tysiąc osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 0/100 groszy brutto) dla dwu osób.

 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej i facebooku Organizatora www.resursa.radom.pl , https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/ w ciągu jednego dnia od daty zakończenia głosowania czyli najpóźniej do 21 lutego, do godz. 10.00; co jest jednoznaczne z powiadomieniem Uczestników o wynikach Konkursu.

 

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę ani prawo do zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane.

 

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

5. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy (konieczna obecność obu osób z pary) w formie Vouchera w siedzibie Organizatora Konkursu, za potwierdzeniem tożsamości i pokwitowaniem. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za kontakt ze Zwycięzcą jest Maciej Zwierzyński, maciej.zwierzynski@resursa.radom.pl (kontakt w celu uzgodnienia terminu odbioru Nagrody).  

 

6. Termin/ważność Vouchera do którego Zwycięzca będzie mógł zrealizować pobyt w Manor House w Chlewiskach to  10.08.2017 r. W celu ustalenia terminu realizacji vouchera  uczestnik musi się kontaktować z recepcją  hotelu  - chlewiska@manorhouse.pl lub telefonicznie +48 48 62 87 061 w. 300, +48 607 195 315. Regulamin realizacji  voucherów pobytowych  dostępny jest pod linkiem  http://www.manorhouse.pl/vouchery.php.
Manor House zastrzega sobie prawo do wyłączenia okresów świątecznych, jak również do wyłączenia innych okresów związanych z brakiem wolnych pokoi podczas indywidualnego ich ustalania z uczestnikiem pobytu. By zabiegi mogły być zrealizowane w dogodnym terminie zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów w Recepcji Spa; tel. 48 628 70 61 wew. 258 lub e-mail: gabinety@manorhouse.pl.

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

8. W przypadku nieskontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem do godz. 10 31.03.2017 r., Nagroda przechodzi na rzecz kolejnej pary w Konkursie, która uzyskała największą liczbę „polubień”. Odbiór Nagrody następuje w identyczny sposób jak w punkcie 4 niniejszego paragrafu. O zmianie Zwycięzcy Organizator informuje na swojej stronie internetowej i facebooku.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

     

1. Decyzje Organizatora w sprawie Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

2. Organizator gromadzi i przechowuje dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z przepisami, jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w  Konkursie „Relaks z Resursą i Manor House” i oświadczenie

 

1. Imię i Nazwisko Uczestnika

 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

      

2. Dokładany adres zamieszkania, mail, tel. kontaktowy

 

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż przystępując do Konkursu udzielam zgody Organizatorowi i Fundatorowi na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku utrwalonego na fotografiach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2002 poz. 926, ze zm).

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie przez Organizatora i Fundatora mojego wizerunku utrwalonego na z zdjęciach do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Wieczoru Walentynkowo-Karnawałowego w Resursie” i innych działań statutowych Organizatora i Fundatora.

 

 

 

a………………………………………………………………

 

 

b……………………………………………………………..

(data i podpis)


 


Pouczenie.

  1. Administratorem danych osobowych jest OKiSz „Resursa Obywatelska” oraz Manor House Sp. z o.o. ul. Kościowa 24a, 97-500 Radomsko.
  2. Dane osobowe i wizerunek utrwalony na zdjęciach przetwarzane będą do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Wieczoru Walentynkowo-Karnawałowego” w „Resursie” i innych działań statutowych Organizatora i Fundatora.
  3. Posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.