Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska z siedzibą przy ulicy Malczewskiego 16 w Radomiu, reprezentowany przez Dyrektora Resursy Obywatelskiej.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
 • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • poprzez email: resursa.radom@wp.pl
 • telefonicznie: 48 3624263
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email biuro@sbifusion24.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 • wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać Państwa dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Państwa lub obrony przed Państwa roszczeniami wobec Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest:
 • wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
 • warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Państwo je podajecie, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy;
 • wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Państwo je podajecie, skutkuje koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Państwa interesu prawnego;
 1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 2. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich usunięcia.
 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.