Warunki funkcjonowania Galerii:

– Galeria prezentuje sztukę plastyczną wykonaną w dowolnych technikach: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, techniki własne, mieszane oraz rękodzieło artystyczne.

– Wysłać prace może każdy dorosły twórca, który ukończył 18 lat.

– Prace prosimy podpisać: imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania (miasto, miejscowość), tytuł oraz technika wykonania.

– Przekazanie prac plastycznych wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne z akceptacją powyższych norm, których częścią składową jest Załącznik nr 1 określający zasady przetwarzania danych osobowych.

– Warunkiem eksponowania jest wysłanie zdjęcia swojej pracy (jednej lub kilku) w dobrej jakości, w formacie JPG na adres: wystawyresursa@poczta.fm

– Wysyłamy prace powstałe w okresie kwarantanny domowej, wynikającej z bieżącej pandemii.

– Prace będziemy promować i udostępniać wszystkim zainteresowanym poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska?: www.resursa.radom.pl
w zakładce SZTUKA I WYSTAWY – WIRTUALNA GALERIA SZTUK PLASTYCZNYCH oraz na Facebooku Resursy.

– Galerię prowadzi Elżbieta Raczkowska ? kurator wystaw w Galerii ?Resursa?, która przyjmuje zgłoszenia, dokonuje oceny i służy (ewentualną) korektą plastyczną pod adresem: wystawyresursa@poczta.fm

Załącznik nr 1 : Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb Wirtualnej Galerii Sztuk Plastycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

– Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK KULTURY I SZTUKI ?RESURSA OBYWATELSKA? 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16, sekretariat tel. (48) 48 36-24-263, e-mail resursa.radom@wp.pl.

– W Ośrodku Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu, powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom i adresem e-mail: biuro@abifusion24.pl

– Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

– dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu realizacji wydarzenia.

– Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wirtualnej Galerii Sztuk Plastycznych. Uczestnik Wirtualnej Galerii Sztuk Plastycznych zezwala na umieszczenie jego imienia i nazwiska obok jego pracy plastycznej.

– Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

– Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.

– Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Ośrodek Kultury może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

– Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

– Organizator oświadcza, iż dane uczestników Wirtualnej Galerii Sztuk Plastycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

– Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

– Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu należytego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.