A A A

„Podróż z Resursą i SprintAir”

Regulamin konkursu tanecznego


„Podróż z Resursą i SprintAir”

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym  „Relaks z Resursą

 i SprintAir” (zwanym dalej Konkursem), organizowanego w związku z „Wieczorem Walentynkowo- Karnawałowym w Resursie” 11 lutego 2017 r.

 

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16, 26- 600 Radom, Miejska Instytucja Kultury, zwana dalej Organizatorem.

 

3. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

 

4. Sponsorem Konkursu - Fundatorem nagrody (zwanej dalej Nagrodą) jest SprintAir S.A.,

ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa , zwany dalej Fundatorem. 

 

§2

Uczestnicy i warunki Konkursu

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne: pary (konkurs odbywa się m.in. w związku z Walentynkami czyli świętem zakochanych) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora i Fundatora oraz osoby zatrudnione przez nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora i Fundatora.

 

4. Zadanie Konkursowe polega na:

- przybyciu do Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, w dniu 11 lutego 2017 r. na „Wieczór Walentynkowo- Karnawałowy w Resursie” i udziale w konkursie tanecznym,

Pary spełniające wymogi zapisane w punkcie 2 par. 2 muszą dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Konkursu czynnym w Resursie od godz. 17.15 do 18.30.  Po dokonaniu rejestracji para otrzyma kupon konkursowy. Od godz. 18.35 w Sali Widowiskowej ruszy zabawa taneczna „Soul Train” a w jej trakcie Uczestnicy muszą wykonać  taniec, zdając po jego zakończeniu kupon konkursowy. Spośród zdanych kuponów, na zakończenie „Wieczoru Walentynkowo ­- karnawałowego w Resursie” odbędzie się losowanie zwycięskiej pary. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody jest obecność pary na losowaniu. Jeśli wylosowanej pary nie będzie w momencie losowania w Resursie losowanie będzie powtarzane do skutku. O rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu Konkursu decyduje Organizator.

 

 

§ 3

Nagroda i sposób jej przekazania

 

1. Nagrodą w Konkursie są bilety lotnicze dla pary na trasie Radom- Praga – Radom.

 

2. Nagroda jest do wykorzystania w terminie do 25 marca 2017 r., z zastrzeżeniem obowiązującego rozkładu lotów, dostępności miejsc oraz wszelkich ograniczeń wynikających z Ogólnych Warunków Przewozu SprintAir.

 

3. Przekazania danych personalnych Zwycięzcy do Biura Fundatora dokonuje bezzwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator.

 

4. Zwycięzca kontaktuje się z Organizatorem w celu potwierdzenia szczegółów technicznych o których mowa w punkcie 2 par. 3, począwszy od pierwszego dnia roboczego po rozstrzygnięciu Konkursu czyli od 13 lutego 2017 r. Niezbędne dane kontaktowe do Fundatora znajdować się będą na Voucherze.

 

5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę ani prawo do zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane.

 

6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

7. Informacje o Zwycięzcy zostaną podane do publicznej wiadomości, m.in. poprzez stronę internetową i facebook Organizatora www.resursa.radom.pl , https://www.facebook.com/ResursaObywatelska/ .

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

     

1. Decyzje Organizatora w sprawie Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

 

2. Organizator gromadzi i przechowuje dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z przepisami, jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

I.  KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w  Konkursie „Podróż z Resursą i SprintAir” i oświadczenie

 

1. Imię i Nazwisko Uczestnika

 

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

      

2. Dokładany adres zamieszkania, mail, tel. kontaktowy

 

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż przystępując do Konkursu udzielam zgody Organizatorowi i Fundatorowi na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku utrwalonego na fotografiach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2002 poz. 926, ze zm).

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie przez Organizatora i Fundatora mojego wizerunku utrwalonego na z zdjęciach do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Wieczoru Walentynkowo- Karnawałowego w Resursie” i innych działań statutowych Organizatora i Fundatora.

 

 

 

a………………………………………………………………

 

 

b……………………………………………………………..

(data i podpis) 

 

Pouczenie

  1. Administratorem danych osobowych jest OKiSz „Resursa Obywatelska” oraz SPRINTAIR S.A ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa. 
  2. Dane osobowe i wizerunek utrwalony na zdjęciach przetwarzane będą do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Wieczoru Walentynkowo-Karnawałowego” w „Resursie” i innych działań statutowych Organizatora i Fundatora.
  3. Posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.